Skip links

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) internetového obchodu vedeného horray SHOP s.r.o., so sídlom Svätej rodiny 3, 040 22 Košice, IČO 55 444 733 , zapísanej v Obchodom registri Okresného súdu Košice I (ďalej len „predávajúci“) upravujú, v súlade s ustanovením s ustanovením § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.horraygift.sk (ďalej „webová stránka“ alebo ,,Internetová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojej samostatnej zárobkovej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté právne pomery vzniknuté z jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých za účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane práv a povinností z porušenia takých kúpnych zmlúv.

 

 1. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Registráciou do užívateľského účtu kupujúci vyslovuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Objednávanie tovaru môže kupujúci uskutočniť aj bez nutnosti registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať pri akejkoľvek zmene. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných pre prístup k jeho užívateľskému účtu. Prihlásením sa do užívateľského účtu kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 1. Zľavové kódy

3.1. Zľavové kódy oprávňujú kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty. Zľavu môže kupujúci uplatniť v rámci uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv s predávajúcim, a to zadaním zľavového kódu do objednávky. Jedná sa o elektronické (virtuálne) zľavové kódy, z ktorých každý oprávňuje na zľavu v určitej výške a môže byť obmedzený určitou dobou platnosti. Ďalšie podmienky uplatnenia zľavových kódov môžu byť upravené pravidlami na webovom rozhraní obchodu.

3.2. Ak má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Ak kód nie je uplatnený pred uplynutím doby jeho platnosti, zaniká právo na jeho uplatnenie, resp. právo na zľavu z kúpnej ceny tovaru, a to bez náhrady (vyplatenie zľavy v hotovosti rovnako ako aj akákoľvek iná kompenzácia za nevyužitú hodnotu zľavového kódu sú vylúčené).

3.3. Zľavový kód nie je možné spätne vymeniť za peniaze.

3.4. Zľavový kód je možné uplatniť len raz. Právo na zľavu vyplývajúce zo zľavového kódu je možné uplatniť iba ako zľavu z kúpnej ceny za tovar, nie ako zľavu z nákladov spojených s dodaním tovaru. Uplatnenie zľavového kódu je podmienené nákupom tovaru za kúpnu cenu v určitej minimálnej výške.

3.5. V prípade, ak bude zľavový kód uplatnený v rozpore s podmienkami jeho uplatnenia, má predávajúci právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1. Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

4.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

4.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare, jeho počte, farbe a veľkosti,
 • o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a spôsobe platby za tovar,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka“).

4.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “dokončiť objednávku” a potvrdí súčasne zoznámenie sa a súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Prijatie objednávky, resp. jej upresnenie, predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné upresnenie a/alebo potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

– bezhotovostne prevodom na účet;

5.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, inak bude objednávka stornovaná.

5.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci je povinný odovzdať ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 1. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA A VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.2. Reklamovaný tovar zašle kupujúci spoločne s reklamačným formulárom dostupným na stiahnutie na webovej stránke alebo priamo vyplneným a odoslaným na webovej stránke a dokladom o kúpe v obchode, na adresu: Svätej rodiny 3, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika.Predávajúci potvrdí kupujúcemu e-mailom prijatie reklamácie a o jeho vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného v reklamačnom formulári. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia zásielky predávajúcemu .

 1. 3. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.4. Ak má vec vady, môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

6.5. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci i právo od Zmluvy odstúpiť.

6.6.  Ak kupujúci neodstúpi od Zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezabezpečí nápravu v primeranej dobe alebo v prípade, že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

6.7. V prípade, že reklamácia nebude vybavená kladne, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu spoločne s odôvodnením prečo bola reklamácia zamietnutá.

6.8. Ak zistí kupujúci poškodenie tovaru počas dopravy a ak je to možné, spíše v prítomnosti doručovateľa protokol o poškodení tovaru počas prepravy, nechá si ho dopravcom potvrdiť a následne ho odovzdá predávajúcemu k ďalšiemu vybaveniu reklamácie z dôvodu poškodenia počas prepravy.

6.9. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov (§ 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov), má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru bez uvedenia dôvodov v lehote 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy, resp. formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je uverejnený priamo na našej webovej stránke, kupujúci zašle spoločne s predmetným tovarom na adresu:Svätej rodiny 3, 040 22 Košice- Dargovských hrdinov, Slovenská republika. Kupujúci znáša náklady na prepravu a riziko nebezpečenstva škody vzniknutej na tovare počas prepravy tovaru späť predávajúcemu. Predajná hodnota tovaru je v prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia, na číslo bankového účtu kupujúceho uvedené v reklamačnom formulári. Rovnakým spôsobom bude kupujúcemu vrátená cena tovaru v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy a kupujúci cenu uhradil vopred.

6.10. Predávajúci je povinný kupujúceho informovať o odstúpení od zmluvy. 

 

Stiahnuť:

Reklamačný formulár

 1. Preprava a dodanie tovaru

7.1.V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.3.V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4.Pri prevzatí tovaru od prepravcu sa kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porušení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.5.Dalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 1. Termín dodania

8.1. Celková doba doručenia produktu zákazníkovi sa skladá z doby prípravy objednávky k preprave zo strany predávajúceho a dodania produktu zo strany dopravcu.

8.2. Termín dodania produktu zákazníkovi je až 2-7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise produktu alebo v objednávke uvedený kratší alebo dlhší termín. V prípade, ak by doba dodania produktu mala presiahnuť lehotu 7 dní, bude o tom zákazník náležite informovaný.

 1. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobních údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných osobných údajov GDPR).

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude (aj) z dôvodu uzavretej kúpnej zmluvy s kupujúcim (prípadne tiež z dôvodu jednania o jej uzavretí a/alebo zmene) a/alebo (aj) pre účely vedenia užívateľského účtu na základe dohody s kupujúcim, spracovávať tieto osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, popr. ďaľšie doplňujúce informácie ako dodacia adresa, číslo bytu, podlažie bytu. Uvedené osobné údaje bude spracovávať predávajúci ako správca a osoby dopravujúce tovar ako spracovatelia. Osobné údaje budú spracovávané najmä formou ich zhromažďovania, ukladania na nosiče informácií, úpravy alebo zmenu, vyhľadávanie, uchovávanie, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia. Tieto osobné údaje budú spracovávané po dobu plnenia kúpnej zmluvy a po jej splnení až po dobu uplynutia premĺčacích lehôt (tj. spravidla po dobu troch rokov od splnenia kúpnej zmluvy), prípadne po dobu vedenia užívateľského účtu kupujúceho (tj. do okamžiku jeho zrušenia kupujúcim).

9.3. Zásady ochrany spracovania osobných údajov sú obsiahnuté tu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, a to spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupújúceho predávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. Kupujúci môže při tvorbe objednávky vysloviť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov predávajúcim na marketingové účely, a to najmä vrámci zasielania obchodných ponúk a ďaľších marketingových akcií predávajúceho. Súhlas sa bude týkať osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Osobné údaje kupujúceho pre marketingové účely budú spracovávané až do okamihu odvolania súhlasu kupujúceho, najďalej však po dobu piatich rokov, iba že by bol tento súhlas medzičasom obnovený. Osobné údaje budú spracovávané najmä formou ich zhromažďovania, vyhľadávania, používania, predávania (ak s tým bude kupujúci súhlasiť), uchovávania, triedenia alebo kombinovania, blokovania a likvidácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.9. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že údaje kupujúcich môžu byť uvedené v registri zriadenom v zmysle § 20z zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)

 1. Zasielanie obchodných ponúk a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci berie na vedomie, že mu Predávajúci môže zasielať na jeho elektronickú adresu informácie súvisiace s tovarom, službami alebo závodom predávajúceho vo forme obchodných ponúk. Zasielanie obchodných ponúk môže kupujúci kedykoľvek zrušiť vo svojom užívateľskom účte alebo prostredníctvom odkazu uvedenom na konci každej obchodnej ponuky.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci používa na svojich webových stránkach súbory cookies. Spracovanie a využívanie cookies sa riadi samostatnými zásadami, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke horray.sk.

 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

11.1.Predávajúcí týmto informuje kupujúceho, že má v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim. Predpokladom uplatnenia práva kupujúceho na mimosúdne riešenie sporu je predchádzajúce neúspešné priame rokovania s predávajúcim.

11.2.V prípade, že chce kupujúci využiť svoje právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy podľa čl. 13.1. obchodných podmienok, môže sa obrátiť so svojím návrhom na začatie mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v prípade kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim.

11.3.Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@horraygift.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

 1. Záverečné ustanovenia

12.1.Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky účinného v čase uzatvárania kúpnej zmluvy. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3.Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.Kontaktné údaje predávajúceho: horray SHOP s.r.o., Svätej rodiny 3, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika, tel.:+421903759442, e-mail: info@horraygift.sk