Skip links

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV HORRAY S.R.O.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi
dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne
analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“),
ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a
podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré
sú s tým spojené.

1.Totožnosť a kontaktné údaje
prevádzkovateľa

Účely a prostriedky spracúvania Vašich
osobných údajov pre oblasť správy tejto webovej stránky sú určené
prevádzkovateľom – spoločnosťou horray SHOP, s.r.o., so sídlom: Svätej
rodiny 3, 040 22 Košice – mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: : 55 444 733 ,
zapísanou v
 Obchodnom registri Okresného
súdu Košice
 I, Odd.: Sro, Vl. č.: 
47858/V, e-mailový kontakt: e-mail: info@horraygift.sk

2. Účel a právny základ spracúvania
osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba na
konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracúvanie
existoval vhodný právny základ, a teda aby spracúvanie Vašich osobných údajov
bolo zákonné.

 

OBLASŤ

ÚČEL

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA SPRACÚVANIA

Všeobecný kontaktný formulár

Vybavenie dopytu a/alebo
zodpovedanie otázky dotknutej osoby, prípadne tretej osoby, ktorá vyplnila a
odoslala Všeobecný kontaktný formulár.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu komunikácie s dotknutou
osobou a 1 rok po jej ukončení

Uzatvorenie zmluvy cez e-shop

Uzatvorenie zmluvy so zákazníkom
prostredníctvom e-shopu, ktorý sa nachádza na webovej stránke
https://horraygift.sk/.

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzavretím zmluvy

Po dobu trvania zmluvy a 4 roky po
jej zániku

Vedenie účtovnej dokumentácie

Vedenie účtovnej evidencie a
dokumentácie podľa príslušných právnych predpisov.

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Po dobu 10 rokov, ak z právnych
predpisov nevyplýva dlhšia doba spracúvania

Referencie od zákazníkov

Zverejnenie referencie zákazníka
(vrátane zákazníkovho mena, priezviska, mesta) na produkty nachádzajúce sa v
e-shope prevádzkovateľa pre potreby marketingu, a to na webovej stránke
https://horraygift.sk/.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie
po dobu 10 rokov

Vytvorenie a správa
používateľského účtu

Vytvorenie a správa
používateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa z dôvodu
sprístupnenia zoznamu objednávok, zjednodušenie procesu vypĺňania
objednávacieho formulára, asistencia pri zabudnutí a obnove hesla a ďalšie
úkony spojené so správou používateľského účtu.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu trvania súhlasu, najdlhšie
po dobu trvania registrácie

Priamy marketing Proti spracúvaniu
Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať
kedykoľvek (!)(viď nižšie práva dotknutej osoby).

Ponuka vlastných podobných tovarov
a služieb osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s
predajom tovaru alebo služieb (už existujúcich zákazníkov).

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia osoba. Oprávnený záujem je záujem prevádzkovateľa
a tretej strany zvýšiť predajnosť produktov nachádzajúcich sa v portfóliu a
rozvinúť svoju podnikateľskú činnosť, a to prostredníctvom ponuky vlastných
podobných produktov prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých
osobné údaje boli získané v súvislosti s predchádzajúcim poskytnutím
produktov.

Po dobu existencie zmluvného
vzťahu a ďalších 10 rokov

Cookies – nevyhnutné (essential
cookies)

Cookies umožňujúce realizovať
základné funkcionality webovej stránky. Zapamätanie si používateľských
nastavení.

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana; Oprávnený záujem je záujem
prevádzkovateľa na riadnom prevádzkovaní webovej stránky a zabezpečení jej
základných funkcionalít

Po dobu v zmysle tabuľky nižšie
(časť 8 – Cookies)

Cookies – ostatné (non- essential
cookies)

Lepšie prispôsobenie reklám
záujmom dotknutých osôb, zabezpečenie lepšej funkcionality webstránok,
vytváranie štatistík.

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov

Po dobu v zmysle tabuľky nižšie
(časť 8 – Cookies)

3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto
nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak
ide o osoby poskytujúce nám služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby
poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby atď. V prípade, ak sa
osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú
všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, sociálne siete a pod. V
prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu
verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným
subjektom.

4. Prenos do tretích krajín alebo
medzinárodných organizácií

Vaše osobné údaje sa neprenášajú v rámci
týchto účelov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

5. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu,
po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Doba spracúvania
osobných údajov pre jednotlivé účely je uvedená v tabuľke v časti 2 – Účel a
právny základ spracúvania osobných údajov (v prípade cookies v tabuľke v časti
8 – Cookies). Doba uchovávania osobných údajov začne plynúť prvým dňom
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané. Po
uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne
anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

6. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú
viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom,
či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať
prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o
spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných
údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez
zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj
právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie
Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

·        
osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa
získavali alebo inak spracúvali;

·        
odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

·        
namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie;

·        
osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

·        
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila
zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu,
ktorému podliehame;

·        
osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou
služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek
kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky,
kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie
uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie
Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich
nespracúvali), ak:

·        
ste napadli správnosť osobných údajov;

·        
spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti
vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

·        
už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely
spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov;

·        
namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek
kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky,
kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných
údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu
Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad
takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby,
ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše
osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a
slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely
priameho marketingu máte právo
 namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov
vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo
pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a
ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe
(prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so
spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek
odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás
týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné
údaje uvedené v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v
prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní
Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
www.dataprotection.gov.sk).

7. Požiadavka na poskytnutie osobných
údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je
dobrovoľné, avšak ak sa Vaše osobné údaje vyžadujú napríklad pre riadne plnenie
zmluvy a k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť
povinnosti súvisiace s plnením zmluvy.

8. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a
funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé
textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení
a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom
tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej
návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú vo všeobecnosti užitočné
okrem iného:

·        
k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo
možné dokončiť vyplnenie formuláru),

·        
k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami
najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,

·        
zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané
najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska
ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

·        
krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo
Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,

·        
dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú
uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

·        
tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky
(tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa
používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web
stránke sa správne a rýchlo načítať a

·        
tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential),
pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú
analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť
návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy
cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich
používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto
webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v
nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies
však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

Aby sme boli konkrétnejší na našej webovej stránke
spracúvame nasledovné cookies:

TYP

DOBA SPRACÚVANIA

POPIS COOKIE

_ga

2 roky

Tento cookie je priradený k službe
Google Universal Analytics – čo je významná aktualizácia najbežnejšie
používanej analytickej služby Google (ako definované nižšie). Tento súbor
cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením vygenerovaného
čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku na
webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach
pre prehľady analýzy stránok.

_gat

1 minúta

Tento cookie je priradený k službe
Google Universal Analytics, pričom sa používa na zníženie rýchlosti žiadostí
– obmedzuje zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

_gid

1 deň

Tento cookie je priradený k službe
Google Universal Analytics.

Ako vyplýva z vyššie
uvedeného okrem iných cookies (napr. WordPress.com, JetPACK), využívame aj
Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosť
založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047),
so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (v texte len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa
ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie
našej webovej stránky. V tomto prípade sa informácie o Vašom používaní tejto
webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server
spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server
spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto
informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na
zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie
služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Vo všeobecnosti možno dobu
uloženia súborov cookies prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko
závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača, v ktorom môžete
cielene pre našu webovú stránku, alebo aj pre všetky webové stránky používanie
cookies zakázať. Pri cookies spoločnosti Google môžete ich získavanie zakázať
tiež prostredníctvom doplnkov dostupných na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enktoré
si musíte stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača.

9. Facebook a Instagram

Naša webová stránka má integrované doplnky
sociálnej siete Facebook a Instagram spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“),
ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo Instagramu umiestnených na webovej
stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke
Facebooku:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej
stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom
Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy
pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte
na Facebooku alebo Instagrame a kliknete na logo Facebook alebo Instagram na
webovej stránke, umožníte tak prepojenie so svojím profilom na Facebooku.
Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému
kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o
ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

alebo

https://help.instagram.com/1896641480634370

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje
Váš súhlas, nakoľko sa považujú za tzv. non-essential. Ak si neželáte, aby
Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému
kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na
Facebooku.